• FB
 •  32 720 60 30

FAKTORING

Zewnętrzne finansowanie jest firmom potrzebne jak powietrze, tymczasem wiele instytucji finansujących ( BANKI ) zaostrzyło kryteria obsługi. Trudności z uzyskaniem kredytu przypominają sytuację sprzed kilku lat. Przedsiębiorcom może jednak pomóc faktoring – usługa dobrze sprawdzająca się w dobie kryzysu.Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nie przeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Według definicji Ottawskiej z 1988 roku umowa faktoringu to taka, która jest zawarta między dwiema stronami: dostawcą (czyli faktorantem) i faktorem. W następstwie zawiązania umowy:

 1. Dostawca ceduje na faktora należności wynikające z umów sprzedaży zawartych z odbiorcami.
  • Faktor wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:
  • finansuje bezsporne i niewymagalne należności;
  • prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników;
  • egzekwuje należności; przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy.
 2. Odbiorcy zostają zawiadomieni o cesji należności.

Podstawowe produkty oferowane przez faktorów to: faktoring krajowy z regresem (finansowanie bez przejęcia ryzyka) lub bez regresu (finansowanie połączone z przejęciem ryzyka), faktoring eksportowy oraz faktoring importowy (gwarancje zapłaty).

Zyskujesz:

 • Redukcję kosztów obsługi w zakresie dochodzenia roszczeń.
 • Obniżenie kosztów przedsiębiorstwa.
 • Poprawę płynności finansowej.
 • Zminimalizowanie kredytowania swoich kontrahentów ponad świadomie udzielony termin zapłaty.